PL  ENG  DE
LOGO_FUGOSA
25 maj 2017 r.
     O FIRMIE

     CERTYFIKATY
[Rozmiar: 2349 bajtów]


AKTUALNOŚCI

Zmiany w Zarządzie (2014-08-07)
Na posiedzeniu Rady Nadzorczej FUGO S.A., które odbyło się w dniu 29.07.2014r., została podjęta uchwała dokonująca zmian w składzie Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza odwołała dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu Pana Łukasza Morasia.

Obecny skład Zarządu FUGO S.A. przedstawia się następująco:

- Pan Jarosław Dziwisz - Prezes Zarządu
- Pan Arkadiusz Nowakowski - Członek Zarządu

Zmiany w Radzie Nadzorczej (2014-08-05)
Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FUGO S.A., które odbyło się w dniu 28.07.2014r. , zostały podjęte uchwały dokonujące zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Przewodniczącego Pana Tomasza Kaczmarka, Wiceprzewodniczącego Pana Stefana Grzywnowicza oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Pana Jerzego Kowalskiego, a powołało Pana Czesława Kisiela, Pana Jacka Osowskiego oraz Panią Magdalenę Jackowicz-Korczyńską.

Obecny skład Rady Nadzorczej FUGO S.A. przedstawia się następująco:

- Pan Czesław Kisiel - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Jacek Osowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Pani Magdalena Jackowicz-Korczyńska - Sekretarz Rady Nadzorczej

Zmiany w Zarządzie (2014-06-05)
W dniu 22 maja 2014r. Rada Nadzorcza FUGO S.A., w związku ze złożoną rezygnacją, odwołała Pana Wojciecha Suchowskiego z funkcji Członka Zarządu FUGO S.A.

Obecny skład Zarządu FUGO S.A.:

- Jarosław Dziwisz - Prezes Zarządu FUGO S.A.
- Łukasz Moraś - Wiceprezes Zarządu FUGO S.A.
- Arkadiusz Nowakowski - Członek Zarządu FUGO S.A.

Zmiany w Zarządzie (2014-01-09)
Na posiedzeniu Rady Nadzorczej FUGO S.A., które odbyło się w dniu 08.01.2014r., zostały podjęte uchwały dokonujące zmian w składzie Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza odwołała dotychczasowego Prezesa Zarządu Pana Łukasza Morasia oraz powołała jednocześnie Pana Jarosława Dziwisza na stanowisko Prezesa Zarządu, Pana Łukasza Morasia na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, Pana Arkadiusza Nowakowskiego na stanowisko Członka Zarządu.

W świetle powyższych zmian obecny skład Zarządu FUGO S.A. przedstawia się następująco:

- Pan Jarosław Dziwisz - Prezes Zarządu
- Pan Łukasz Moraś - Wiceprezes Zarządu
- Pan Wojciech Suchowski - Członek Zarządu
- Pan Arkadiusz Nowakowski - Członek Zarządu

Podwyższenie i zmiana struktury kapitału zakładowego Spółki (2013-11-18)
Zarząd FUGO Spółka Akcyjna informuje, iż Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy- Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 6 listopada 2013r. nastąpiło podwyższenie i zmiana struktury kapitału zakładowego Spółki. Zarejestrowany kapitał zakładowy FUGO Spółki Akcyjnej wynosi 10 076 224,50 zł i dzieli się na 98 747 000 sztuk akcji serii A o wartości nominalnej 0,05 zł każda oraz 102 777 490 sztuk akcji serii B, o wartości nominalnej 0,05 zł każda.
Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym zgodnie z postanowieniami umowy objęcia akcji w drodze subskrypcji prywatnej z dnia 24 października 2013r. objęła bezwarunkowo REINWEST Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie przy ul. Ogrodowej 21, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000302633, posiadająca numer NIP: 954-26-73-774 oraz REGON: 240901533.
Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej (2013-04-17)
Na posiedzeniu Rady Nadzorczej FUGO S.A., które odbyło się w dniu 05.04.2013r., zostały podjęte uchwały dokonujące zmian w składzie Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza odwołała dotychczasowego Prezesa Zarządu Pana Mariana Chrzanowskiego oraz Wiceprezesa Zarządu Pana Łukasza Warczyka, natomiast powołała Pana Łukasz Morasia na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Pana Wojciecha Suchowskiego na stanowisko Członka Zarządu.

Obecny skład Zarządu FUGO S.A. przedstawia się następująco:

- Pan Łukasz Moraś - Prezes Zarządu
- Pan Maciej Przybyła - Wiceprezes Zarządu
- Pan Wojciech Suchowski - Członek Zarządu

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FUGO S.A., które odbyło się w dniu 05.04.2013r. , zostały podjęte uchwały dokonujące zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Przewodniczącego Pana Marka Warzechę oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Pana Adama Jankowskiego, a powołało Pana Tomasza Kaczmarka na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Stefana Grzywnowicza na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Jerzego Kowalskiego na stanowisko Sekretarza Rady Nadzorczej.

Obecny skład Rady Nadzorczej FUGO S.A. przedstawia się następująco:

- Pan Tomasz Kaczmarek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Stefan Grzywnowicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Jerzy Kowalski - Sekretarz Rady Nadzorczej
Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej (2013-02-25)
Na posiedzeniu Rady Nadzorczej FUGO S.A., które odbyło się dnia 14.02.2013r., zostały podjęte uchwały dokonujące zmian w składzie osobowym Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza odwołała dotychczasowego Prezesa Zarządu Pana Tomasza Kaczmarka, Członka Zarządu Pana Arkadiusza Nowakowskiego, Członka Zarządu Pana Radosława Wróbla a powołała Pana Mariana Chrzanowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Pana Łukasza Warczyka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Obecny skład Zarządu FUGO S.A. przedstawia się następująco:

- Pan Marian Chrzanowski - Prezes Zarządu FUGO S.A.
- Pan Maciej Przybyła - Wiceprezes Zarządu FUGO S.A.
- Pan Łukasz Warczyk - Wiceprezes Zarządu FUGO S.A.
- Pan Łukasz Moraś - Członek Zarządu FUGO S.A.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FUGO S.A., które odbyło się 14.02.2013r. , zostały podjęte uchwały dokonujące zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ze składu Rady Nadzorczej Przewodniczącego Pana Edmunda Woźnego, Członka Rady Nadzorczej Pana Karola Kaczmarka, Sekretarza Rady Nadzorczej Pana Leona Perkę a powołało Pana Marka Warzechę na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej , Pana Tomasza Kaczmarka na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Adama Jankowskiego na stanowisko Sekretarza Rady Nadzorczej . Obecny skład Rady Nadzorczej FUGO S.A. przedstawia się następująco:

- Pan Marek Warzecha - Przewodniczący Rady Nadzorczej FUGO S.A.
- Pan Tomasz Kaczmarek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej FUGO S.A.
- Pan Adam Jankowski - Sekretarz Rady Nadzorczej FUGO S.A.
Zmiany w Zarządzie (2011-04-08)
W dniu 16.12.2010r. Rada Nadzorcza FUGO S.A. podjęła uchwałę w przedmiocie powołania do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Tomasza Kaczmarka, który złożył uprzednio rezygnację z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Spółki. Ponadto, w dniu 22.02.2011r. Rada Nadzorcza FUGO S.A podjęła uchwałę w przedmiocie powołania do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Pana Macieja Przybyłę oraz uchwały w przedmiocie powołania do pełnienia funkcji Członków Zarządu Pana Radosława Wróbla oraz Pana Arkadiusza Nowakowskiego.
Zmiany w Zarządzie (2010-08-22)
Dnia 19.08.2010r. Rada Nadzorcza FUGO S.A. podjęła uchwały w przedmiocie odwołania z funkcji Prezesa Zarządu Pana Radosława Barczyńskiego i odwołania z funkcji Członka Zarządu Pana Mikołaja Franzkowiaka oraz delegowała członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Kaczmarka do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i powołała do pełnienia funkcji Członka Zarządu Pana Łukasza Morasia.
Sprzedaż nieruchomości gruntowej (2010-08-10)
FUGO S.A. z siedzibą w Koninie, ul. Przemysłowa 85 zaprasza do składania ofert dotyczących sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
Zmiany w Zarządzie (2010-02-16)
Dnia 12.02.2010r. Rada Nadzorcza FUGO S.A. podjęła uchwały w przedmiocie zmiany Prezesa Zarządu Spółki, tj. odwołania Pana Macieja Przybyły i powołania do pełnienia tej funkcji Pana Radosława Barczyńskiego.
Zmiany w Zarządzie (2009-02-02)
W dniu 06.01.2009r. Rada Nadzorcza FUGO S.A. podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Mikołaja Franzkowiaka do pełnienia funkcji Członka Zarządu FUGO S.A. ds. Ekonomiczno - Finansowych. W wyniku podjętej przez Radę Nadzorczą decyzji Zarząd FUGO S.A. jest dwuosobowy.
Zmiana podstawowego PKD Spółki (2009-01-08)
W wyniku zmian w statucie Spółki, dokonanych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14.11.2008r., nastąpiła zmiana numeru podstawowego PKD Spółki z "PKD 25.11.Z produkcja konstrukcji metalowych i ich części" na "PKD 28.92.Z produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa".
Podwyższenie Kapitału Zakładowego Spółki oraz zmiany oznaczenia Sądu Rejestrowego (2008-01-29)
Stosownie do uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FUGO S.A. z dnia 11.12.2007r. oraz na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dniem wpisu do KRS – u, tj. 07.01.2008r., został podwyższony Kapitał Zakładowy
FUGO S.A. do kwoty 4 937 350 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych). Jednocześnie, decyzją Ministra Sprawiedliwości, zostało zmienione oznaczenie Sądu Gospodarczego (Rejestrowego), właściwego dla FUGO S.A. z XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Zmiany właścicielskie (2007-07-25)
W wyniku podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FUGO S.A. uchwały z dnia 26.04.2007r. w przedmiocie przymusowego wykupu akcji w trybie art. 418 kodeksu spółek handlowych oraz uchwały Zarządu FUGO S.A. nr 25/2007 z dnia 21.06.2007r. w przedmiocie unieważnienia dokumentów akcji FUGO S.A. obecna struktura własnościowa Spółki przedstawia się następująco:

Ogółem akcji – 1 974 940, co stanowi 100%, jest własnością Pana Tomasza Kaczmarka
Zakup akcji Spółki    FAMAK S.A. (2007-07-25)
Działając na podstawie uchwały Zarządu nr 11/2007 z dnia 16 maja 2007r. została zawarta umowa z firmą ZRE Katowice S.A. w przedmiocie nabycia akcji spółki FAMAK S.A. w Kluczborku, w wyniku której FUGO S.A. posiada 45% akcji w/w spółki.
Zmiana podstawowego PKD Spółki (2007-07-25)
Na podstawie uchwały Zarządu nr 26/2007 z dnia 10.07.2007r. nastąpiła zmiana podstawowego PKD Spółki z „PKD 29.22.Z produkcja urządzeń podnośnikowych i chwytaków” na:

„PKD 28.11.B produkcja konstrukcji metalowych i ich części”.
Zmiana akcjonariatu (2007-02-02)
Skarb Państwa zbył wszystkie, posiadane dotychczas akcje
FUGO S.A. (25%), w ilości 496 641 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści jeden) Panu Tomaszowi Kaczmarkowi.

Obecna struktura własnościowa przedstawia się następująco:

Ogółem akcji – 1 974 940, co stanowi 100%, w tym:

- Pan Tomasz Kaczmarek – 1 801 160 akcji, co stanowi 91,2 %,
- Pan Karol Kaczmarek – 68 708 akcji, co stanowi 3,48 %,
- Osoby uprawnione – 94 977 akcji, co stanowi 4,81 %,
- Osoby nieuprawnione – 10 095 akcji, co stanowi 0,51 %
Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
(2006-08-31)
31 sierpnia b.r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Wzięło w nim udział 7 akcjonariuszy dysponujących łącznie 1 863 899 akcjami. NWZA będące najwyższym organem w Spółce zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „FUGO” S.A w 2005r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „FUGO” S.A. za rok obrotowy 2005. W związku ze złożoną rezygnacją Pani Anny Siejdy z prac w Radzie Nadzorczej oraz zgodnie z przyjętym porządkiem obrad NWZA dokonano również wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, na kolejną VII kadencję.

Obecnie RN działa w następującym składzie:

- Tomasz Kaczmarek
- Karol Kaczmarek
- Bartosz Krajewski
- Janusz Kałuża
- Edmund Woźny
Zmiany właścicielskie (2006-08-06)
W związku z dokonanymi w ostatnich miesiącach transakcjami kupna – sprzedaży akcji FUGO S.A. struktura własnościowa uległa zmianie i obecnie przedstawia się następująco:

Ogółem akcji – 1 974 940, co stanowi 100%, w tym:

Pan Tomasz Kaczmarek – 1 297 598 akcji, co stanowi 65,70%,
Skarb Państwa – 496 641 akcji, co stanowi 25,15%,
Pan Karol Kaczmarek – 68 708 akcji, co stanowi 3,48%
Pozostały akcjonariat – 111 993 akcji, co stanowi 5,67%
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (2006-07-11)
30 czerwca b.r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Wzięło w nim udział 10 akcjonariuszy dysponujących łącznie 1757 672 akcjami. WZA będące najwyższym organem w Spółce zatwierdziło sprawozdanie finansowe Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005 oraz udzieliło absolutorium członkom Rady Nadzorczej (RN) i Zarządu z wykonywanych przez nich obowiązków w 2005 roku. Ponadto dokonano zmian w statucie Spółki, tj.:

Art. 1 – zmieniający i przyjmujący nazwę Spółki z „Fabryka Urządzen Górnictwa Odkrywkowego” S.A. na FUGO S.A.

Art. 7.1 dodano do przedmiotu działalności pkt.9. w brzmieniu: Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 80.42.B.

W związku ze złożoną rezygnacją Pana K. Raczka z funkcji członka RN na jego miejsce powołany został Pan Edmund Woźny.

Obecnie RN działa w następującym składzie:

- Tomasz Kaczmarek
- Anna Siejda
- Karol Kaczmarek
- Janusz Kałuża
- Edmund Woźny
Zmiany właścicielskie (2006-04-28)
W dniu 26 kwietnia b.r. Pan Krzysztof Raczek zbył wszystkie, posiadane dotychczas akcje „FUGO” S.A., w ilości 592 482 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dwie) Panu Tomaszowi Kaczmarkowi. W związku z powyższym obecna struktura własnościowa przedstawia się następująco:
Ogółem akcji – 1 974 940, co stanowi 100%, w tym:
Pan Tomasz Kaczmarek – 1 184 964 akcji, co stanowi 60%,
Skarb Państwa – 496 641 akcji, co stanowi 25,15%,
Pozostały akcjonariat – 293 335 akcji, co stanowi 14,85 %.
Audit recertyfikacyjny (2006-04-28)
W dniach 25 i 26 kwietnia b.r. w „FUGO” S.A przeprowadzony został przez auditorów jednostek certyfikacyjnych LRQA i PRS audit recertyfikacyjny zintegrowanego systemu zarządzania w zakresie normy ISO 9001:2000 i normy ISO 14001:2004. W wyniku auditu zespół auditorów rekomendował „FUGO” S.A. do utrzymania certyfikatu na kolejne trzy lata.
Audit kontrolny UDT (2006-02-22)
Dnia 21.02.2006 r. odbył się audit kontrolny Urzędu dozoru Technicznego w Laboratorium Badań Materiałowych FUGO "FUGO" S.A. Celem auditu było sprawdzenie kompetencji technicznych laboratorium oraz czy laboratorium wywiązuje się z warunków uznania i ze zobowiązań wynikających z załączników do świadectwa uznania nr LB-088/17 z dnia 08.11.2004 r. Audit zakończył się wynikiem pozytywnym.
Przyznanie Certyfikatu PIKS (2005-09-12)
Kapituła Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych dnia 8.09.2005r. przyznała naszej Spółce Certyfikat Producenta Konstrukcji Stalowych. Certyfikat ten jest uhonorowaniem wieloletniej działalności oraz symbolem naszej rzetelności, wiarygodności i uczciwości w grupie firm produkujących konstrukcje stalowe.
Prawo ochronne na znak towarowy (2005-05-29)
Urząd Patentowy RP udzielił naszej spółce prawa ochronnego na znak towarowy słowny i słowno-graficzny "FUGO" ®, udokumentowy świadectwem ochronnym.
Zmiana akcjonariusza Spółki (2005-06-01)
W dniu 31.05. br. Pan Karol Kaczmarek zbył posiadane - 30%, akcje "FUGO" S.A., Panu Krzysztofowi Raczkowi, prowadzącemu Przedsiębiorstwo Projektowo - Budowlane "CONDIX" S.A. - Poznań.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (2005-06-20)
17.06.2005 r. odbyło się w naszej Spółce Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Wzięło w nim udział 11 akcjonariuszy reprezentujących 1 683 790 akcji Spółki, co stanowi 85,25% kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie udzieliło Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku, zatwierdziło sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2004r. oraz dokonało wyboru Rady Nadzorczej na kolejną, trzyletnią kadencję. Skład Rady Nadzorczej VI kadencji pozostaje bez zmian.
Nowy produkt - przyczepa terenowa (2004-12-01)
W latach 80 i na początku lat 90 ubiegłego wieku w "FUGO" S.A. wykonano kilkadziesiąt egzemplarzy przyczep do transportu oraz zwijania i rozwijania taśmy. Odbiorcą tych urządzeń były Kopalnie Węgla Brunatnego w kraju i za granicą. W wyniku wyeksploatowania dostarczanych w tamtych latach urządzeń coraz więcej dawnych odbiorców wyraża zainteresowanie zakupem nowych przyczep. W "FUGO" S.A. podjęto prace nad modernizacja urządzeń polegającą na zastosowaniu komponentów dostępnych aktualnie na rynku, poprawę bezpieczeństwa obsługi i dostosowania urządzeń do obowiązujących przepisów w zakresie certyfikacji na znak bezpieczeństwa. W marcu 2003 roku wykonano w "FUGO" S.A. najnowocześniejszą wersję urządzenia do transportu i wymiany taśmy przenośnikowej SPTT2 - Z3/2,6. Urządzenie przeznaczone jest do zwijania w zwoje taśmy z przenośnika lub z ziemi, rozwijania taśmy na przenosnik oraz do przewozu taśmy po drogach utwardzonych i w terenie przy współpracy z ciągnikiem kołowym lub gąsienicowym.

Kapitał zakładowy - Wpłacony: 10 076 224,50 PLN
Nr KRS: 0000040660
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 310507897; NIP: 665-000-10-88; UST-ID Nr: PL6650001088

FUGO S.A.
ul. Przemysłowa 85, 62-510 Konin
tel. +48 63 240-51-11, fax +48 63 242-50-33
Aktualizacja: 27-10-2014, 07:31 | Uwagi dotyczące strony | Projekt i wykonanie